Beleidsplan

Beleidsplan en uitgevoerde activiteiten Stichting Veense Veiling 2017-2021

Stichting Veense Veiling is vanaf haar oprichting stapsgewijs begonnen met het uitdragen van haar doelstelling alsmede het naar diverse betrokkenen communiceren over haar plannen op de langere termijn.

Onderdeel hiervan betreft o.a. het in de oude staat herstellen van de voorgevel van het pand aan het Zuideinde 1 te Roelofarendsveen welke in eigendom is van Heembouw B.V. In overleg met Heembouw is er een aangepaste glazen gevel gerealiseerd in het deel waar nu Restaurant Wagenaar in is gevestigd. Op termijn geeft dit de mogelijkheid om alsnog de vorm en uitstraling van de oude gevel te realiseren.

Gedurende 2019 heeft de Stichting Veense Veiling met Heembouw B.V. de afspraak kunnen maken om de al langer begeerde ‘Afmijnzaal’ in het pand voor langere termijn te kunnen huren. Ondertussen zijn er plannen gemaakt om betreffende ruimte deels te herstellen in oude staat middels het namaken en plaatsen van veilingbankjes waar vroeger de kopers op plaatsnamen ( de koperstribune) schilderen van de muren en het weghalen van later aangebrachte wanden en ramen, zodat er weer een authentieke uitstraling is ontstaan .

Als vervolg hierop wordt er gewerkt aan de verkrijging van middelen om activiteiten te ontwikkelen welke invulling geven aan en passen binnen de betreffende locatie. Gedacht wordt hierbij aan het digitaal visualiseren van hoe er destijds in de afmijnzaal gewerkt werd en hoe het veilproces in elkaar stak. Dit zal naast gebruikmaking van oude filmbeelden voor zover aanwezig ook aangevuld worden middels acteurs welke in klederdracht het veilproces zullen naspelen. Bezoekers van de Veense Veiling zullen daardoor vanaf hun plaats op de kopertribune middels een VR-bril deelgenoot worden van de sfeer van de veiling vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw.

Daarnaast wil Stichting Veense Veiling een authentieke of replica van een veilingklok verkrijgen om deze terug te plaatsen en daarmee de mogelijkheid te bieden aan bezoekers om zelf ook aan te organiseren veilprocessen deel te nemen. Te denken valt hierbij aan het één of meerdere keren per week organiseren van thema veilingen zoals het bieden van de mogelijkheid voor (hobby)kwekers om lokaal zelfgekweekte groenten en/of bloemen en planten te kunnen verkopen. De plek waar de veilingmeester aan het veilproces leiding geeft is al weer beschikbaar gemaakt.

In eerste instantie zal er digitaal een veilingklok worden geprojecteerd op de muur om een indruk te krijgen van werking ervan. Mogelijk kan er op termijn ook virtueel een volledig live veilproces worden gerealiseerd op deze wijze.

Daarnaast zal de afmijnzaal en de ruimte kunnen worden gebruikt als onderdeel van het te realiseren toeristische knooppunt ter plekke met de sluis en de al bestaande toeristische kano- en sloepenroutes door de Veense Polders. Op termijn zou dit punt zich kunnen door ontwikkelen tot een plek welke regionale en mogelijk (inter)nationale geïnteresseerden aantrekt om het tuinbouwverleden van de regio op aantrekkelijke wijze te kunnen ervaren en (her)beleven.

Naast de ‘erfgoed’ invulling streeft de Stichting Veense Veiling naar het beschikbaar maken van de ruimte(n) ten behoeve van culturele bijeenkomsten, het verenigingsleven, onderwijsinstellingen, sponsoren en andere geïnteresseerden om de mogelijkheden die zowel de ruimte zelf als de te installeren techniek ( VR-brillen, audio en projectie) biedt zoveel mogelijk te benutten.

Bovenstaande plannen zullen volledig worden uitgevoerd en operationeel ingevuld middels de vele vrijwilligers welke al actief zijn danwel zich hiervoor hebben aangemeld.

Roelofarendsveen, juli 2020.

Het bestuur,

Piet Dobbe (voorzitter)
Richard de Jeu (penningmeester)
Peter Bakker (secretaris)